บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.

กลุ่มแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม ที่ลงทะเบียนได้
แรงงานต่างด้าวต้องมีนายจ้าง และ มีงานทำ

 • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
 • มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว
 • มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน บัตรชมพู
 • มีเอกสารครบ ทุกอย่าง (พาสปอร์ต,วีซ่าทำงาน, ใบอนุญาตทํางาน,บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก
 • กรณีคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุและมีรอยตราประทับทุกกรณี

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน

 • ขึ้นแรงงานทะเบียนต่างด้าว
 • บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
 • ใบอนุญาตทำงาน 1 ปี
 • ประกันสุขภาพ 6 เดือน
 • ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค พร้อมใบรับรองแพทย์

เอกสารที่ต้องใช้ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566

บุคคลธรรมดา (1 ชุด)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล (1 ชุด)

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

*** กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้าเป็นต้น

 • ค้าขาย,แผงลอย
 • ร้านอาหาร
 • กิจการอื่นๆ
 • การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

 • สัญญาเช่า
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
 • แผนที่

สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว
 • สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)
 • สำเนาวีซ่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนแรงงานงาน (ถ้ามี)
 • สำทะเบียนบ้านที่ประเทศแรงงาน (ถ้ามี)
 • ถ้าไม่มีเอกสารอะไรเลย จะมีการสอบถามประวัติเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เพศ เบอร์โทรศัพท์