การดูแลต่างด้าวครบวงจร “Human resources and welfare services”

          คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

วิธีการแจ้งรายงานตัว 90 วัน มี 3 แบบดังนี้
1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง
2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง
3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน


คนต่างด้าวมารายงานตัวด้วยตนเอง เอกสารที่ต้องใช้
– หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
– แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง)
– ใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)


มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปรายงานตัวแทนเอกสารที่ต้องใช้
– หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
– แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง) พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
– ใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
– หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 5 บาท โดยระบุว่ามารายงานตัวให้คนต่างด้าวรายนั้นๆ (ฉบับจริง)
– สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)


รายงานตัวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเอกสารที่ต้องใช้
– สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ
– แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง)
– สำเนาใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ
– ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 5 บาท โดยจ่าหน้าซองที่อยู่ถึงนายจ้างหรือคนต่างด้าว
– นำเอกสารข้างต้นใส่ซอง และจัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน (ก่อนวันครบกำหนดที่ระบุไว้ในใบรับแจ้ง ล่วงหน้า 15 วัน)


สิ่งที่ควรรู้ในการรายงานตัว
          คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด (ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ 222/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553) กรณีคนต่างด้วอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งคนต่างด้าวจะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองและเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หากคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวไม่ว่ากรณีใดๆ คนต่างด้าวรายนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี
>> การยื่นเอกสาร สามารถยื่นก่อนครบกำหนดได้ 15 วัน และยื่นหลังเกินกำหนดได้ไม่เกิน 7 วัน <<