บริการจัดการด้านการตรวจสภาพและ ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

          การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะนอกจากมีกฎหมายด้านแรงงานและสาธารณสุขบังคับเอาไว้ชัดเจนแล้วยังส่งผลต่อองค์กรในหลายด้าน อาทิ ภาพลักษณ์ที่เหมาะสม ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานด้วย ดังนั้นการตรวจสุขภาพต่างด้าวและทำ work permit ให้ถูกต้องก่อนเริ่มงานจึงถือเป็นสิ่งที่ควรต้องปฏิบัติ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเรามีบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว พร้อมมีใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจ เพื่อยื่นขอ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ให้ผลถูกต้อง ราคาสบายกระเป๋า

คุณสมบัติสำคัญของแรงงานต่างด้าวที่สามารถของ Work Permit ก่อนเริ่มงานได้

 • ต้องมีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศไทยหรือมีการได้รับอนุญาตเพื่อเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายเรื่องของการตรวจคนเข้าเมือง (ไม่เกี่ยวกับการเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน)
 • มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามประเภทของงานที่ขอ Work Permit ก่อนเริ่มงาน
 • ไม่มีการเจ็บป่วยด้วย 6 โรค ตามหลักประเมินการตรวจสุขภาพต่างด้าวที่ระบุเอาไว้
 • ไม่เคยได้รับโทษการจำคุกด้วยความผิดว่าด้วยเรื่องการเป็นคนเข้าเมือง หรือกฎหมายเรื่องการทำงานของแรงงานต่างด้าว

ทำไมต้องตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ระบุว่านายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) หรือเรียกว่า ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 • เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อร้ายแรงหรือน่ารังเกียจอันจะส่งผลต่อการทำงานของพนักงานภายในองค์กร
 • เป็นการประเมินความพร้อมด้านร่างกายของแรงงานต่างด้าวก่อนเริ่มงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพราะบริษัทที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดความเสี่ยงของโรคที่อาจติดต่อไปยังลูกค้าหรือชุมชนใกล้เคียงด้วย

การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับยื่นทำ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน ประกอบไปด้วย
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • สำเนาวีซ่า
 • สำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้าง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของนายจ้าง (นิติบุคคล) ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด พร้อมลงนาม+ประทับตราบริษัท

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อขอ Work Permit ต้องตรวจอะไรบ้าง
สำหรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อขอใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นทำ Work Permit มีรายการตรวจดังนี้

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination
 • วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs
 • เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ / Chest X-ray
 • ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine
 • ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อซิฟิลิส / VDRL
 • ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

เอกสารใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าว มีโรคอะไรบ้าง
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อขอใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นทำ Work Permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน แพทย์จะออกเอกสารรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าว ดังนี้

 • โรคเรื้อน / Leprosy
 • วัณโรค / Tuberculosis
 • โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug Addiction
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic Alcoholism
 • โรคเท้าช้าง / Elephantiasis
 • โรคซิฟิลิส / Syphilis

ความสำคัญของใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวหลังตรวจสุขภาพ
          หลังจากได้ทำการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวไปเรียบร้อย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ อันส่งผลต่อการทำงาน ตัวแรงงานเองจะได้รับใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันด้านสุขภาพ ความสำคัญของเอกสารนี้คือ จะต้องนำไปใช้เพื่อยื่นขอใบอนุญาตกับกระทรวงแรงงานว่าเป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการทำงาน ไม่มีโรคอันตราย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ