บริการด้านเอกสารต่างด้าว วีซ่า พาสปอร์ต ใบอนุญาติทำงาน

          สําหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือ MOU ครบ 2 ปี และความประสงค์ที่จะทํางานต่อในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คนงานสามารถขอวีซ่า และใบอนุญาตทํางานต่อไปได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี เราพร้อมให้บริการและอํานวยความสะดวกให้กับนายจ้างในทุกอุตสาหกรรม ให้ดําเนินการต่อเอกสารกับลูกจ้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ด้วยการบริการของทีมงานมืออาชีพที่ดูแลตลอดการจัดการด้านเอกสาร