บริการนำแรงงานต่างด้าว “MOU” แรงงาน 4 สัญชาติ แบบคนงานเก่า “New Worker”

  • ดำเนินการด้านเอกสารให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ
  • อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ลดภาระด้านการจัดเตรียมเอกสาร
  • ดำเนินการด้วยราคายุติธรรม ไม่มีเก็บเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
  • นายจ้างจะได้รับแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย
  • นายจ้างจะได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
  • มีการรับประกันแรงงานต่างด้าวตลอดสัญญา
  • มีผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่ามประจำโรงงาน) จัดส่งล่ามในการสอนงาน ช่วยเหลือในการแปลเอกสา และสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว
  • การจัดการด้านเอกสารต่างด้าว ดำเนินการต่อเอกสารรายงานตัว 90 วัน / ต่ออายุเอกสารวีซ่า / ต่ออายุเอกสารใบอนุญาตทำงานปี 3-4 ปี 5-6 และครบวาระ 4 ป
  • มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการจ้างงาน (แรงงานต่างด้าว) นายจ้างจะได้รับการดูแลด้านการจ้างงานคนต่างด้าว ตลอดระยะเวลาการจ้าง
  • เราใส่ใจและห่วงใยแรงงาน ด้วยจัดชุดยังชีพให้กับแรงงาน ( เช่น กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, พัดลม, หมอน, มุ้ง, เสื่อ, ผ้าห่ม, ข้าวสารและอาหารแห้ง)