บริการนำแรงงานต่างด้าว “MOU” แรงงาน 4 สัญชาติ แบบคนงานเก่า “MOU Return”

     MOU ที่ครบวาระการจ้างงานครบ 4 ปี และครบ 6 ปี คือ กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่เข้ามาทำงานตาม ระบบ MOU ซึ่งวาระการจ้างงานจะครบ 4 ปี และครบ 6 ปี ต้องกลับไปทำ MOU เข้ามาทำงานในประเทศไทยใหม่ เพื่ออยู่และทำงานได้ 2 ปี และต่อใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี ในประเทศ นับจากวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด (ระยะเวลาดำเนินการ MOU – Return หลังจากที่ได้รับอนุมัติคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว (Demand Letter) ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 45-60 วันทำการ)

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า แรงงาน MOU – Return
เอกสารนายจ้าง / นิติบุคคล (5 ชุด)
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4. สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หรือภพ.20
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
6. แผนที่บริษัท

เอกสารนายจ้าง / บุคคลธรรมดา (5 ชุด)
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

**กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน**
1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน / กรณีรับเหมาก่อสร้าง
– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดินสถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น
– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่
1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงานต่างด้าว
1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)
2. สำเนาวีซ่า VISA
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
4. รูปถ่ายแรงงานขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว
(แรงงานสัญชาติลาว และกัมพูชา)