บริการแจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง แจ้งเข้า-แจ้งออก

การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว

          การเปลี่ยนนายจ้าง สิ่งนายจ้างปฎิบัติจริงๆ ก็คือ การแจ้งเข้า-แจ้งออก โดยที่นายจ้างเก่า มีหน้าที่ต้องแจ้งออก เมื่อแรงงานต่างด้าวออกจากงาน และนายจ้างใหม่ที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน มีหน้าที่ต้องแจ้งเข้าทำงาน

เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว

การเปลี่ยนนายจ้างสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว สามารถเปลี่ยนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. นายจ้าง เลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต

2. นายจ้างทำทารุณกรรมหรือทำร้ายลูกจ้าง

3. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

4. นายจ้างล้มละลาย

5. ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีอันตรายต่อร่างกายจิตใจ สุขภาพอนามัย หรือชีวิตของลูกจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้างต้องมีเอกสารและดำเนินการดังนี้

1. ต้องมีใบแจ้งออกจากนายจ้างเดิม (ดําเนินการที่สํานักงานจัดหางานที่นายจ้างเดิม) ใบแจ้งออกมีอายุ 15 วัน

2. แจ้งเข้านายจ้างใหม่ต้องไป (ดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานที่นายจ้างใหม่) และแจ้งเข้าภายใน 15 วัน

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งออกแรงงานต่างด้าว

เอกสารนายจ้าง

1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง

2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

3. (นิติบุคคล) ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด

4. ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

เอกสารแรงงาน

1. สำเนาพาสปอร์ต

2. สำเนาวีซ่า

3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน

 

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

เอกสารนายจ้าง

1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. เฉพาะงานก่อสร้าง ต้องใช้สัญญาก่อสร้าง 1 ชุด

เอกสารแรงงาน

1. พาสปอร์ตเล่มจริง

2. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง

3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 รูป

4. ใบแจ้งออกตัวจริง อายุไม่ 60 วัน (ในกรณีเป็น MOU ไม่เกิน 15 วัน)