ระบบติดตามสถานะเอกสารสำหรับนายจ้างและแรงงาน

           การบริหารงานด้านเอกสารภายในโดยเราใช้ระบบในการส่งงานต่อระหว่างกัน และใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กรเพื่อลดความผิดพลาด และเพิ่มความรวดเร็ว
พร้อมทั้งรายงานสถานะเอกสารให้กับนายจ้างตลอดเวลาที่นายจ้างต้องการตรวจสอบ หรืองานมีการเปลี่ยนสถานะ
รวมถึงการแจ้งเตือน หมดอายุเอกสารต่างๆของคนงานด้วย
(VISA ,Work Permit ,รายงานตัว 90 วัน,การขึ้นทะเบียนมติ ตาม ครม.) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line ด้วย LineOA