บริการแจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง แจ้งเข้า-แจ้งออก

admin
16 พฤศจิกายน 2023
ทั่วไป
บริการแจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง แจ้งเข้า-แจ้งออก
การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว          การเปลี่ยนนายจ้าง สิ่งนายจ้างปฎิบัติจริงๆ ก็คือ การแจ้งเข้า-แจ้งออก โดยที่น...
admin
16 พฤศจิกายน 2023
ทั่วไป
บริการจัดการด้านการตรวจสภาพและ ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
          การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะนอกจากมีกฎหมายด้านแรงงานและสาธารณสุขบังคับเอาไว้ชัดเจนแล้วย...
admin
16 พฤศจิกายน 2023
ทั่วไป
บริการด้านเอกสารต่างด้าว วีซ่า พาสปอร์ต ใบอนุญาติทำงาน
          สําหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือ MOU ครบ 2 ปี และความประสงค์ที่จะทํางานต่อในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คน...
admin
16 พฤศจิกายน 2023
ทั่วไป
ระบบติดตามสถานะเอกสารสำหรับนายจ้างและแรงงาน
           การบริหารงานด้านเอกสารภายในโดยเราใช้ระบบในการส่งงานต่อระหว่างกัน และใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กรเพื่อลดความผิ...
admin
16 พฤศจิกายน 2023
ทั่วไป
การดูแลต่างด้าวครบวงจร "Human resources and welfare services"
          คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าว...
admin
16 พฤศจิกายน 2023
ทั่วไป
บริการนำแรงงานต่างด้าว "MOU" แรงงาน 4 สัญชาติ แบบคนงานเก่า "New Worker"
ดำเนินการด้านเอกสารให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ลดภาระด้านการจัดเตรียมเอก...
admin
16 พฤศจิกายน 2023
ทั่วไป
บริการนำแรงงานต่างด้าว "MOU" แรงงาน 4 สัญชาติ แบบคนงานเก่า "MOU Return"
     MOU ที่ครบวาระการจ้างงานครบ 4 ปี และครบ 6 ปี คือ กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่เข้ามาท...
admin
27 ตุลาคม 2023
ทั่วไป
บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.
กลุ่มแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม ที่ลงทะเบียนได้แรงงานต่างด้าวต้องมีนายจ้าง และ มีงานทำแรงงานหลบหนีเข้าเมื...